วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552


ความหมายอินเตอรฺเน็ตกับธุรกิจ
อินเตอร์เน็ต คือ หน้าต่างที่เปิดสู่โลกของทุกๆ บริษัท เป็นระบบที่เปิดช่องทางสู่ตลาดใหม่ๆ ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลก โอกาสทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมาก เป็นระบบที่ใช้รับส่งอีเมลของคุณ สามารถรรับส่งข้อมูลที่มีปริมาณมาก จัดการระบบโทรศัพท์ และการประชุม ตลอดจนส่งวิดีโอคุณภาพระดับเดียวกับส่งจากสถานีไปยังทุกจุดบนโลกได้ หากประโยชน์ที่ได้มีมากมายเช่นนี้ อินเตอร์เน็ตจะสามารถทำอะไรให้แก่ธุรกิจของคุณได้บ้าง
หลังจากที่คุณได้ชื่อที่ต้องการและเลือก ISP ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะจัดทำเว็บไซต์ของคุณได้ และพร้อมที่จะลงแข่งขันกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในวงการธุรกิจ ดังนั้นด้วยชื่อโดเมนที่เป็นเอกลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดของผู้คนที่มีต่อธุรกิจของคุณได้

ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ
ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้เกิดสินค้าหรือบริการความคิด แล้วมีการแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันและมีวัตถุประสงค์ ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ๆ (www.mis.nu.ac.th)
ธุรกิจ หมายถึง องค์การหรือกิจการที่ทำให้เกิดสินค้า และบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนไปตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงคน และเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมทางธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อ การขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การประกันภัย และอื่น ๆ (www.thaiall.com/business./syllabus.htm)
ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้การผลิตสินค้า และบริการมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย และมีการกระจายสินค้าและมีประโยชน์ได้กำไรจากกิจการนั้น ธุรกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ในสังคมปัจจุบันมาก เพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงค์ชีวิต หรือปัจจัยสี่ การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือกำไร เพราะกำไรเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญในทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและขยายตัวกันมากในทางธุรกิจทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากันมากขึ้น (www.thaiall.com/business./syllabus.htm)
ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้า หรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งกำไร(www.thaiall.com/business./syllabus.htm)
เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในงานธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดผลกำไร และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

อินเตอร์เน็ตกับธุรกิจ
การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นอาจจะต้องถอยมาก้าวหนึ่ง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน หากให้ง่ายก็ลองอุปมาอินเตอร์เน็ตเป็นระบบโทรศัพท์ก่อนแล้วตั้งคำถามว่าระบบโทรศัพท์นั้นสามารถนำมาประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เช่น โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตัวเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์บ้าง ธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บ้าง และอีกหลายคำตอบที่หลากหลาย การดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตะหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเพียงเครื่องมือช่วยดำเนินการ ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจงานของตน แล้วจึงเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานและบุคลากรในองค์กร สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ คุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีเหล่านั้นกับการดำเนินธุรกิจและองค์กร รวมถึงเงินลงทุนและแนวโน้มในอนาคตด้วย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันในรูปแบบปลายเปิด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นการสร้างช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ การดำเนินการทางธุรกิจหลายบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพลังในการผลักดันให้บริษัทเติบโต เช่น CISCO System สามารถเติบโตมาเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้ในช่วงที่องค์กรและผู้คนเห็นว่าระบบเครือข่ายจำเป็น การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีมีการสร้างจุดแข็ง ( core competencies ) หรือข้อได้เปรียบอื่น องค์กรก็สามารถได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อองค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ทำให้การดำเนินการขององค์กรเปลี่ยนไป พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและความสัมพันธ์ภายใน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลำดับชั้น ( Hierarchy Structure ) มีจำนวนชั้นไม่มาก เพื่อความสะดวกในการบริหาร และร่นระยะเวลาในการบวนการตามตำราวิชาการต่างๆ อาจต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีเครือข่ายใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไฮเปอร์เท็กซ์ ( Hypertext Structure ) เพื่อรองรับความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยตรง ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ ( Media Service Provider ) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ( Internet Service Provider ) ผู้ให้บริการเว็บ ( Web hosting ) ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายย่อย ( Internet Café ) รวมถึงบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วย อินเตอร์เน็ตสามารถเป็นได้ทั้งธุรกิจและเครื่องมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การทำธุรกิจ รูปแบบและความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ.

ความสำคัญและความสามารถในงานด้านต่าง ๆ ที่นำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ มีดังนี้

I. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน
- การชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านทางธนาคาร เป็นต้น
II. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การให้บริการกับลูกค้า
- การฝากเงิน และการถอนเงิน
- การชำระค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น
III. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การบันทึกข้อมูลการเข้าพัก และการแจ้งคืนห้องพักของลูกค้า
- การชำระค่าห้องพัก เป็นต้น
IV. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจสายการบินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การตรวจดูตารางการบิน
- การจองตั๋วเครื่องบิน
- การยกเลิกเที่ยวบิน
- การสำรองที่นั่งล่วงหน้า เป็นต้น
V. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การค้นหาประวัติของคนไข้
- การวินิจฉัยโรค
- การเอ็กซเรย์
- การชำระเงินค่ารักษา เป็นต้น
VI. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การเพิ่มผลผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้น และเพียงพอกับความต้องการของตลาด
- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
- การออกแบบการบรรจุหีบห่อให้สวยงาม เป็นต้น
VII. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การนำภาพยนตร์ออกมาฉาย
- การออกแบบและตัดต่อภาพ
- การควบคุมคุณภาพของเสียง
- การออกแบบท่าทางเต้น
- การโฆษณา เป็นต้น
VIII. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการสื่อสาร เช่น
- การนำอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในงาน เป็นต้น
IX. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การซื้อ-ขายหุ้น เป็นต้น
X. การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
- การหาข้อมูลข่าวสาร
- การออกแบบรูปเล่ม
- การตัดต่อข้อมูล
- การส่งไปตีพิมพ์ เป็นต้น

บทสรุป
เพราะฉนั้นจะเห็นได้ว่า การนำอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกวงการมีความเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กับธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ถ้าไม่มีเอินเตอร์เน็ตข้ามาช่วยในงานด้านต่าง ๆ แล้วก็อาจจะทำให้งานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ได้ เพราะเนื่องจากในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
เป็นไปไม่ได้ว่าที่ทุกองค์กรจะไม่นำอินเตอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกบุคคล แผนกการเงินและบัญชี แผนกต้อนรับ รวมไปถึงแผนกคลังสินค้าก็ล้วนแล้วแต่นำเอินเตอร์เน็ตข้ามาใช้ทั้งสิ้น ดังนั้นอินเตอร์เน็ตจึงมีบทบาทเป็นอย่างมากในยุกโลกาภิวัฒน์นี้ และมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะนำอินเตอร์เน็ตร์มาใช้ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจเพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงานที่ทำมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงhttp://school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-4805.html